دکمه فشاری شماره۳مشکی تک (یک کارتن۷۲۰ورقی)

19,200,000ریال

دکمه فشاری شماره ۳  مشکی تک

تعداد در هر کارتن ۱۲۰ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۶۶۶ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۶۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۳  مشکی تک

تعداد در هر کارتن ۱۲۰ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۶۶۶ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۶۰۰۰  ریال