متر طرح ژاپن (یک کارتن۲۰جعبه ای)

25,000,000ریال 24,000,000ریال

متر  طرح ژاپن

تعداد ۲۰ جعبه

تعداد در هر کارتن ۲۰جعبه و در هر جعبه ۶ جین متر  می باشد

قیمت هر بکس ۶ جینی برابر است با : ۱۲۰۰۰۰۰ریال

قیمت هر  جینی برابر است با :۲۰۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

متر  طرح ژاپن

تعداد ۲۰ جعبه

تعداد در هر کارتن ۲۰جعبه و در هر جعبه ۶ جین متر  می باشد

قیمت هر بکس ۶ جینی برابر است با : ۱۲۰۰۰۰۰ریال

قیمت هر  جینی برابر است با : ۲۰۰۰۰۰ریال