تور ارگانزا رنگ سفید (یک جین)

1,260,000ریال

تور ارگانزا سفید(گل)

۱۰ یاردی

  گل

تعدادیک جین = ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با : ۱۰۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

تور ارگانزا سفید (گل)

۱۰ یاردی

 گل

تعداد یک جین  =۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با : ۱۰۵۰۰۰ ریال