سیگارت سفیدومشکی(دوجین)

310,000ریال

سیگارت سفید و مشکی 

۱ جین رنگ سفید + ۱ جین رنگ مشکی

تعداد۲ جعبه و در هر جعبه ۱۲ عدد می باشد = جمعا۲۴عدد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۵۵۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سیگارت سفید و مشکی 

۱ جین رنگ سفید + ۱ جین رنگ مشکی

تعداد۲ جعبه و در هر جعبه ۱۲ عدد می باشد = جمعا۲۴عدد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۵۵۰۰۰ریال