پونز طلائی و نقره ای جور(دو جعبه)

120,000ریال

پونز طلائی و نقره ای جور

تعداد  ۲ جعبه و درهر جعبه ۱۰قوطی ۳۰ عددی پونز می باشد = جمعا ۲۰ عدد قوطی ۳۰ عددی

قیمت هر جعبه ۱۰ عددی  برابر است با : ۶۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

پونز طلائی و نقره ای جور

تعداد  ۲ جعبه و درهر جعبه ۱۰قوطی ۳۰ عددی پونز می باشد = جمعا ۲۰ عدد قوطی ۳۰ عددی

قیمت هر جعبه ۱۰ عددی  برابر است با : ۶۰۰۰۰ریال