دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور (یک کارتن۷۲۰ورقی)

22,400,000ریال 20,400,000ریال

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد در هر کارتن۱۲۰ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد= جمعا ۷۲۰ ورق

۳۶۰ ورق رنگ سفید +۳۶۰ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با :۲۸۳۳۰ ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۷۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور 

تعداد در هر کارتن ۱۲۰ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد= جمعا ۷۲۰ ورق

۳۶۰ ورق رنگ سفید + ۳۶۰ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۸۳۳۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۷۰۰۰۰  ریال