دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور(۱۲ورق)

360,000ریال

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد.

۶ ورق رنگ سفید + ۶ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۰۰۰۰ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۸۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

۶ ورق رنگ سفید + ۶ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۰۰۰۰ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۸۰۰۰۰  ریال