سوزن منجوق دوزی{رِگال}شماره۱۱(یک بکس۲۰۰ورقی)

1,100,000ریال 1,050,000ریال

سوزن منجوق دوزی {رگال} شماره۱۱ 

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق سوزن و در هر  ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۵۲۵۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن منجوق دوزی {رگال} شماره۱۱ 

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق سوزن و در هر  ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۵۲۵۰ ریال