دکمه ریلی سفیدومشکی جور(دو حلقه)

1,300,000ریال 1,280,000ریال

دکمه ریلی سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱ حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۴۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه ریلی سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۴۰۰۰۰  ریال