دکمه فشاری شماره۲مشکی(۱۶ورق)

330,000ریال 320,000ریال

دکمه فشاری شماره ۲  مشکی 

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۸ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

۱۶  ورق رنگ مشکی= ۱۶ ورق

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۰۰۰۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۶۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۲  مشکی 

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۸ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

 ۱۶ ورق رنگ مشکی= ۱۶ورق

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۰۰۰۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۶۰۰۰۰ریال