دکمه فشاری شماره۳مشکی(۱۲ورق)

330,000ریال

دکمه فشاری شماره ۳  مشکی

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۷۵۰۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۶۵۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۳ مشکی

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۷۵۰۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۶۵۰۰۰  ریال