سوزن چرخ۱۶اَعلاء جعبه بلند{HA/16}(یک بکس۱۰۰ورقی)

2,500,000ریال

سوزن چرخ ۱۶  {HA/16}   (جعبه بلند) اَعلاء

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ ۱۶  {HA/16}   (جعبه بلند) اَعلاء

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۰۰۰ ریال