سوزن چرخ۱۱اَعلاء جعبه بلند{HA/11} (یک بکس۱۰۰ورقی)

2,600,000ریال

سوزن چرخ ۱۱  {HA/11} جعبه بلند اَعلاء 

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد = ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ ۱۱  {HA/11}جعبه بلند اَعلاء 

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد = جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۰۰۰ ریال