سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک پک ۱۰ورقی)

1,480,000ریال

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC} اَعلاء

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۸۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC/14} اَعلاء

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۸۰۰۰ ریال