سوزن چرخ۱۸ اَعلاء جعبه بلند{HA/18}(یک بکس۱۰۰ورقی)

2,600,000ریال

سوزن چرخ ۱۸  {HA/18}   (جعبه بلند) اَعلاء

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ ۱۸  {HA/18}   (جعبه بلند) اَعلاء

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۰۰۰ ریال