قزن معمولی شماره۲مشکی (دوجعبه۳۶ورقی)

1,656,000ریال

قزن معمولی شماره ۲  مشکی

تعداد در هر  جعبه ۳۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۴ جفت قزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۳۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن معمولی شماره ۲  مشکی

تعداد در هر  جعبه ۳۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۴ جفت قزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۳۰۰۰ریال