قزن معمولی شماره۴طلایی (یک ۳۶ورقی)

1,332,000ریال

قزن معمولی شماره ۴ طلایی 

تعداد ۱ جعبه ۳۶ ورقی = جمعا ۳۶ورق

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۷۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن معمولی شماره ۴ طلایی 

تعداد ۱ جعبه ۳۶ ورقی = جمعا ۳۶ورق

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۷۰۰۰ریال