قزن نواری(متری) سفیدومشکی جور(دو حلقه)

2,900,000ریال 2,800,000ریال

قزن نواری(متری) سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱ حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد

قیمت هرحلقه برابر است با : ۱۴۰۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن نواری(متری)  سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد

قیمت هرحلقه برابر است با : ۱۴۰۰۰۰۰  ریال