دکمه فشاری شماره۴طلایی (یک جعبه۶ورقی)

180,000ریال

دکمه فشاری شماره ۴ طلایی

 تعداد  یک  جعبه ۶ ورقی  و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۴ طلایی 

 تعداد  یک  جعبه ۶ ورقی  و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۰۰۰۰  ریال