سوزن ته گرد(دو جعبه نیم کیلویی)

420,000ریال

سوزن ته گرد

تعداد ۲ جعبه نیم کیلویی = جمعا ۱ کیلو سوزن

 هرجعبه  نیم کیلو می باشد

قیمت هر جعبه  برابر است با : ۲۱۰۰۰۰ ریال

قیمت هر کیلو برابر است با:۴۲۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ته گرد

تعداد۲ جعبه نیم کیلویی = جمعا ۱ کیلو سوزن

 هرجعبه  نیم کیلو می باشد

قیمت هر جعبه  برابر است با : ۲۱۰۰۰۰ ریال

قیمت هر کیلو برابر است با:۴۲۰۰۰۰ ریال