قزن معمولی شماره۱سفیدومشکی جور (دوجعبه۳۶ورقی)

1,224,000ریال

قزن معمولی شماره ۱ سفید و مشکی جور

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۳۶ ورق می باشد= جمعا ۷۲ ورق

۳۶ ورق رنگ سفید + ۳۶ ورق رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۷۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن معمولی شماره ۱ سفید و مشکی جور

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۳۶ ورق می باشد= جمعا ۷۲ ورق

۳۶ ورق رنگ سفید + ۳۶ ورق رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۷۰۰۰ریال