مترپروانه طلقی (یک جین)

120,000ریال

متر پروانه طلقی

تعداد ۱ جین  متر می باشد = ۱۲ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۱۲۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

متر پروانه طلقی

تعداد ۱ جین  متر می باشد = ۱۲ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۱۲۰۰۰۰ ریال