مترپروانه (پنج جین)

350,000ریال

متر پروانه  

 ۵ بسته   ۱۲ جینی = جمعا ۶۰ عدد متر

تعداد در هر بسته ۱۲جین   می باشد

قیمت هر بسته  برابر است با : ۷۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

متر پروانه  

 ۵ بسته   ۱۲ جینی = جمعا ۶۰ عدد متر

تعداد در هر بسته ۱۲جین   می باشد

قیمت هر بسته  برابر است با : ۷۰۰۰۰ ریال