نخ سردوز موج در رنگ بندی جور(هشت جین)

1,440,000ریال

نخ موج سردوز رنگ بندی جور

تعداد ۸ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد = جمعا ۹۶ عدد نخ

تعداد ۳۲ رنگ (چهار بسته هشت رنگ) و از هر رنگ ۳ عدد می باشد

جهت استفاده سردوز

قیمت هر جین برابر است با : ۱۸۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

نخ موج سردوز رنگ بندی جور

تعداد ۸ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد = جمعا ۹۶ عدد نخ

تعداد ۳۲ رنگ (چهار بسته هشت رنگ) و از هر رنگ ۳ عدد می باشد

جهت استفاده سردوز

قیمت هر جین برابر است با : ۱۸۰۰۰۰  ریال