سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

7,500,000ریال 7,300,000ریال

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC} اَعلاء

تعداد هربکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۶۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC/14} اَعلاء

تعداد هربکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۶۰۰۰ ریال