کش ۵سانت{۴٫۸}سفیدومشکی{جور} (دو حلقه)

560,000ریال

کش  ۵ سانت {۴٫۸} سفید و مشکی (جور)

۲۵ یاردی

خارجی

رنگ سفید: ۱ حلقه +رنگ مشکی ۱ حلقه = جمعا ۲ حلقه

قیمت هرحلقه  برابر است با : ۲۸۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کش  ۵ سانت {۴٫۸} سفید و مشکی (جور)

۲۵ یاردی

خارجی

رنگ سفید: ۱ حلقه +رنگ مشکی ۱ حلقه = جمعا ۲ حلقه

قیمت هرحلقه  برابر است با : ۲۸۰۰۰۰  ریال