کش نیم سانت(۰٫۵)سفیدومشکی جور(دوحلقه)

600,000ریال

کش نیم سانت (۰٫۵) سفید و مشکی جور

تعداد ۱ حلقه  رنگ سفید + ۱ حلقه رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۱۰۰یارد

خارجی

قیمت هرحلقه ۱۰۰یاردی برابر است با : ۳۰۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کش نیم سانت (۰٫۵) سفید و مشکی جور

تعداد ۱حلقه  رنگ سفید + ۱حلقه رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۱۰۰یارد

خارجی

قیمت هرحلقه ۱۰۰یاردی برابر است با : ۳۰۰۰۰۰  ریال